La Diòcesi ofereix unes recomanacions sobre procediments de desinfecció en béns culturals de titularitat eclesiàstica per la COVID-19


04 de maig de 2020. 11:47h.

Seguint les indicacions de la Santa Seu i de la Conferència Episcopal, i en constant comunicació i coordinació amb les institucions públiques.


La Diòcesi de Mallorca, a través de la Vicaria Episcopal per al Patrimoni Històric, ha ofert unes recomanacions sobre procediments de desinfecció en béns culturals de titularitat eclesiàstica davant la situació actual de crisi sanitària per COVID-19.

Seguint les indicacions de la Santa Seu i de la Conferència Episcopal, i en constant comunicació i coordinació amb les institucions públiques, el seu objectiu és garantir la conservació dels béns històrics, especialment els que gaudeixen d'alguna forma de protecció específica (BIC, béns catalogats, etc.), tot trobant el just equilibri en tres accions: la devoció religiosa, la seguretat sanitària i la conservació patrimonial.

Procediments en béns culturals mobles

Espais interiors, trespols i mobiliari

1. Evitar nebulitzacions o polvoritzacions generalitzades en espais tancats. Als espais que no contenguin béns patrimonials, es pot realitzar seguint recomanacions de les autoritats sanitàries. 


2. Els trespols antics i/o de fusta es poden netejar amb sabó neutre, deixant actuar un minut i retirant la solució sabonosa amb aigua, evitant al màxim una humitat excessiva. 


3. Els paviments moderns es poden netejar amb aigua i sabó neutre i/o amb aigua i lleixiu sense superar el 0,5% eixugant al màxim l'excés d'humitat. 


4. Es netejaran superfícies d'elements interiors sense interès patrimonial, com bancs, portes, baranes, confessionaris, manetes i vitrines, amb sabó neutre mesclat amb aigua, deixant actuar un minut i retirant la solució sabonosa amb pedaços o papers humitejats en aigua, rebutjant-los després de l'operació.

5. Un cop l'espai s'hagi netejat i desinfectat, s'ha de procedir a la ventilació evitant així l'acumulació de composts volàtils nocius (COVs) tant pel que fa a les persones com al patrimoni cultural. Béns patrimonials mobles 


1. Si l'edifici que conté aquests béns ha romàs tancat, les obres que hi ha custodiades no estan contaminades. 


2. Si algun objecte és sospitós que estigui contaminat, s'aïllarà mitjançant barreres físiques o desplaçant-lo a zones no transitades, un temps recomanat de 14 dies. 


3. No es desinfectarà en cap cas una obra d'art, un element històric o documental, ja que els productes emprats hi podrien causar danys permanents. 


4. S'evitarà el contacte directe amb els béns depositats en museus, arxius o recintes religiosos.Imatges devocionals 


1. El responsable de cada recinte religiós establirà les mesures higièniques més adequades i adaptades als espais de què es disposi, facilitant exclusivament el contacte visual amb la imatge objecte de devoció. Procediments en béns culturals immobles

1. No és recomanable tocar de forma directa els béns culturals i ara més que mai. Les partícules víriques sobre les superfícies poden suposar un focus de contagi. 


2. No s'aplicaran productes de neteja o desinfecció sobre el patrimoni immoble.

3. En els espais propers als béns, la desinfecció es farà mitjançant polvorització, evitant ruixar de forma directa els objectes o edificis de valor historicoartístic. 


4. En l'entorn directe dels béns culturals (a menys d'un metre de distància) s'emprarà una dissolució d'etanol al 70% en aigua projectada a baixa pressió. No s'ha d'emprar lleixiu.

5. En les proximitats dels béns policromats, no es realitzaran els tractaments desinfectants, essent més recomanable un tancat perimetral per a evitar la proximitat de les persones. Indicacions finals

1. En caràcter general no s'ha d'actuar directament sobre els béns culturals, ja siguin mobles o immobles, motiu pel qual s'afavorirà el distanciament de les persones respecte dels béns. 


2. Els processos de neteja i desinfecció dels espais o béns no patrimonials es realitzaran sempre amb les corresponents mesures de protecció que garanteixin la seguretat del personal treballador. 


3. Els materials de residus secs, com guants i papers o pedaços d'un sol ús, es llençaran als contenidor de rebuig general. 0 COMENTARIS